Kanun Teklifi:5393 Sayılı Belediye Kanunu'nda Değişiklik

CHP İzmir Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Birgül Ayman Güler 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nda Değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifini TBMM Başkanlığına verdi.

 

 11.04.2013 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda Değişiklik yapılmasına dair kanun teklifimi ve gerekçelerini ekte bilgilerinize sunarım.
 
Saygılarımla.

 

Birgül AYMAN GÜLER

İzmir Milletvekili
  
Genel Gerekçe

Spor sağlıklı yaşamın oluşumunda, toplum ve nesillerin gelişiminde oynadığı başat işlevi ile yaşamın vazgeçilmezleri arasındadır. Bireyin sağlıklı yaşamına olan katkısı yanında spor, bireyin toplumsallaşmasında oynağı rol ile birlikte ülkelerin sosyo – ekonomik gelişmişlik ölçütünü de belirler. Bir ülkenin sporuna ve sporcusunun gelişimine sağladığı katkı, altyapı ve olanakları o ülkenin kalkınmışlık ve gelişmişlik düzeyini de belirler.
 
Spor bireysel uğraş gibi görünse de özünde çok ciddi altyapı çalışmalarını, planlı ve programlı hazırlıkları gerektiren bir etkinliktir. Bu anlamda özellikle de belediyelerin desteği ile sürdürülen sportif etkinlikler ve kurslar sayesinde binlerce genç kahve köşelerinden ve suça eğilimli – davranış bozukluklarından kurtarılmıştır. Belediye bünyesinde kurulan spor branşlarından yetişen birçok başarılı sporcu yetiştirilmiş, başarıları ile yaşadıkları kenti ve ülkemizi gururlandırmışlardır. 
 
Ancak 12 Kasım 2012 tarihinde kabul edilen 6360 sayılı Onüç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 17.Maddesinin 4. Fıkrasında “Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik amacıyla yapacakları nakdî yardımın bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeler için tahakkuk eden miktarın binde yedisini geçemez.” İbaresi ile belediyelerin amatör kulüplere sağladığı katkıları yapamaz hale getirmiştir. Yapılan bu değişiklikle birçok dalda ve ligde mücadele eden, sezon başında sözleşmeler yaparak kadrolarını hazırlayan birçok kulüp zor durumda kalmıştır. Bu durumda belediyelerin spor branşlarına ve kulüplere yardım yapabilmesi,  amatör kulüpleri desteklemeleri mümkün olamamaktadır.
 
Mevcut durumdaki düzenleme ile belediyelerin spor kulüplerine ve spor etkinliklerine sağladığı destek sürdürülememektedir. Bu durum, belediyelerin amatör kulüpleri ve sportif etkinliklere desteklerini sağlayacak ve kabul edilebilir bir bütçeye sahip olabilmelerini gerektirmektedir. Bu nedenle belediyelerin amatör kulüplere sağladığı destek sınırının yükseltilmesi ivedi bir gerekliliktir.

BELEDİYE KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ
 
MADDE 1- 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “binde yedisini” ibaresi “yüzde üçü” olarak değiştirilmiştir.
 
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.